Trống trường

Trống lân, trống múa lân sư rồng

Trống hội

Trống chùa

Trống đoàn đội, trống đội

Dù che ngoài trời

Bàn ghế trường học

Chiêng đồng cồng lệnh

Bảng từ

Bục phát biểu